Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden (algemene voorwaarden) regelen de contractuele relatie tussen NADICARE Solutions GmbH en consumenten en ondernemers. Voorwaarden die in tegenspraak zijn met of afwijken van onze algemene voorwaarden worden door ons niet erkend. De contracttaal is Duits.

1. Geldigheid

Deze contractuele voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op geplaatste bestellingen; als er geen bepalingen zijn, is de wet van toepassing. Afwijkende verkoop- en leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer zijn voor opdrachtgever slechts bindend indien hij deze uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

2. Acceptatie van de bestelling

De aanvaarding van de bestelling en het akkoord gaan met deze aankoopvoorwaarden vindt plaats door binnen drie dagen een door het bedrijf ondertekend exemplaar van de bestelling terug te sturen.

Als er geen retourzending plaatsvindt, maar de bestelling is vervuld of de uitvoering is begonnen, wordt de bestelling geacht te zijn aanvaard onder de huidige voorwaarden.

3. Levering of servicetermijn

een. De leverings- of serviceperiode begint te lopen op de datum van de afzonderlijk verstrekte bestelbrief. Indien geen levering of servicetermijn is overeengekomen, dient levering direct plaats te vinden.

b. In geval van een dreigende vertraging in de levering of uitvoering, moet de klant onmiddellijk en aantoonbaar schriftelijk worden geïnformeerd met opgave van de redenen.

c. Een levering of dienst voor de overeengekomen leverings- of servicedatum is alleen toegestaan ​​met toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag hier in ieder geval geen nadeel van ondervinden. In het bijzonder begint de betalingstermijn (punt 12b) niet te lopen vóór de afgesproken leverings- of servicedatum.

4. Levering of service, verzending, acceptatie en verzekering

een. De levering of service en de verzending geschieden steeds kosteloos voor rekening en risico van opdrachtnemer tot de door de opdrachtgever aangegeven plaats van gebruik of installatie. Rembourszendingen worden door de klant niet geaccepteerd. Tegelijk met de verzending moet een pakbon naar de klant gestuurd worden. De zending is een afleveringsbewijs in Op te nemen in tweevoud onder vermelding van het ordernummer van de klant.

b. Opdrachtnemer dient de geleverde zaken voor eigen risico en kosten naar de door de administratie van de opdrachtgever aangewezen lokalen (opslagruimten) (terreinbeheer) te brengen en dienovereenkomstig in te richten of op te slaan. Indien de opdrachtgever bij uitzondering arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het lossen, is hij gerechtigd de hieraan verbonden kosten aan de aannemer in rekening te brengen. Leveringen worden door de opdrachtgever alleen geaccepteerd na aanmelding en alleen op werkdagen van 8 uur tot 16 uur (vrijdag tot 13 uur). Leveringen buiten deze periodes kunnen door de opdrachtgever worden geweigerd.

c. De geleverde artikelen worden op de plaats van bestemming overhandigd aan de verantwoordelijke vertegenwoordiger van de klant. De artikelen worden zoveel mogelijk kwantitatief geaccepteerd bij aankomst op de plaats van bestemming, maar kwalitatief alleen bij verwerking of gebruik. Indien de levering wordt overgenomen door een derde, betekent dit niet de overdracht van risico en eigendom.

d. De aannemer dient de leveringen of diensten op eigen kosten deugdelijk te laten verzekeren tegen alle soorten schade. Hij moet aan de opdrachtgever bewijzen dat deze verzekering is afgesloten en, indien zich verzekerde gebeurtenissen voordoen, de aanspraken uit deze verzekeringen op verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtgever cederen. Indien opdrachtnemer niet direct het bewijs levert dat een dergelijke verzekering is afgesloten, is opdrachtgever gerechtigd deze verzekering op rekening van opdrachtnemer af te sluiten na het stellen van een termijn van één maand zonder resultaat.

e. Bij leveringen van technische apparaten of nieuwe soorten producten moet het bedienend personeel van de klant kosteloos worden opgeleid (de klant of zijn tussenpersoon maakt hiervoor een afspraak). Bij levering van apparaten die door een derde moeten worden gemonteerd, dienen de benodigde montageplannen (inclusief alle aansluitingen, eventueel basisontwerp, etc.) in minimaal twee exemplaren bij de offerte of orderbevestiging te worden gevoegd.

f. Als de levering moet worden gedaan aan derden die de levering namens de klant verwerken, moet één exemplaar van de leveringsbon bij de levering worden gevoegd en moeten nog twee exemplaren naar de instantie van afgifte worden gestuurd.

G. Bij leveringen of diensten vanuit het buitenland moet het opschrift in het Duits zijn. De bedienings- en gebruiksvoorschriften en instructies moeten in het Duits zijn opgesteld.

5. Verpakking: problematische stoffen

een. De aannemer draagt ​​het risico en de kosten van verpakking. Deze laatste is ook verplicht om aan de bezorger van de goederen (bv. Expediteur) bewijs te verstrekken van de eigenschappen die tijdens het transport tot oplevering in acht moeten worden genomen, zoals bescherming tegen vorst, zeewaardige verpakking, etc. Indien de klant uitzonderlijk de kosten van de verpakking draagt, moet hij de kosten in rekening worden gebracht en deze moeten afzonderlijk op de factuur worden vermeld. Ook in dit geval draagt ​​de aannemer het risico van de gevolgen van ondeugdelijke verpakking. Daarnaast heeft de klant het recht om het verpakkingsmateriaal te retourneren en hiervoor krediet te vragen. Deposito's worden niet erkend door de klant.

b. De contractant dient ofwel verpakkingsmateriaal, transporthulpmiddelen en dergelijke, alsmede alle afleveringsartikelen of restanten van dergelijke afleveringsartikelen die overeenkomstig het beoogde gebruik als "gevaarlijk afval" moeten worden beoordeeld, voor eigen risico en kosten af ​​te voeren of voor verwijdering terug te nemen. Voldoet opdrachtnemer niet aan deze verplichting, dan heeft opdrachtgever het recht de verwijdering voor rekening en risico van opdrachtnemer (ARA) door derden te laten verrichten.

6. Verzuim, intrekking en contractuele boete

een. In geval van vertraging in de levering of dienst of in geval van een levering of dienst die in strijd is met het contract, heeft de klant het recht om - ongeacht verdere claims - het contract onmiddellijk of met een uitstel van 14 dagen te herroepen, evenals om op kosten van de contractant dekkende aankopen te doen of om de prijs te verlagen eisen of erop staan ​​dat het contract wordt nagekomen.

b. In geval van vertraging heeft de opdrachtgever tevens het recht om een ​​contractuele boete te eisen van maximaal 5% van het totale orderbedrag in plaats van de contractuitvoering of, naast de vertraagde nakoming, een contractuele boete van 1% per werkdag van de vertraging met een maximum van 5%. De klant behoudt zich ook het recht voor om verdere schade en de contractuele boete te vorderen als hij een vertraagde levering of service accepteert.

c. Indien de vertraging in de levering leidt tot vertraging van de opdrachtgever jegens de opdrachtgever, is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever te vrijwaren voor zijn verplichting tot het betalen van boetes.

d. De opdrachtgever heeft ook recht op deze rechten indien de opdrachtnemer geen schuld treft (eventueel onderleveranciers). Indien de vertraging echter het gevolg is van overmacht, wordt de contractant ontheven van de verplichting tot betaling van de contractuele boete en schadevergoeding indien hij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt.

7. Risico-overgang

een. Het risico gaat altijd pas op de opdrachtgever over als de opdrachtnemer de levering of dienst heeft overgedragen aan de gevolmachtigde van de opdrachtgever (punt 4 c), die de levering of dienst op de plaats van bestemming onderzoekt en deze als goed heeft aanvaard en de opdrachtnemer tevens alle nevenverplichtingen aanvaardt. hoe de levering van de vereiste testcertificaten, beschrijvingen, bedieningsinstructies, enz. perfect is verlopen.

8. Garantie, garantie en behoud van aansprakelijkheid

een. De leverancier staat in voor de juistheid van de levering of dienst conform de door de klant verstrekte gegevens. Indien de informatie of verzoeken niet overeenstemmen met het beoogde doel, of indien er twijfel rijst over de geschiktheid van de gevraagde diensten of leveringen voor het genoemde doel, of indien bepaalde informatie ontbreekt voor de juiste uitvoering van de levering of dienst, dient de opdrachtnemer het te doen in functie van zijn functie als gespecialiseerde aannemer een verplichting tot testen en informeren. Ze moeten altijd voldoen aan de algemene en bijzondere normen die in Oostenrijk van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor de bescherming van werknemers of de erkende regels van de technologie, enz. De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen en voor gevaarlijk afval en de speciale opslag- en bedieningsvoorschriften moeten in acht worden genomen. In dit opzicht is de opdrachtnemer ook verplicht om de opdrachtgever zorgvuldigheid en duidelijkheid te verschaffen.

b. De garantieperiode duurt zo lang als degene die de uitvoerende onderneming jegens de opdrachtgever dient in acht te nemen plus één maand. De garantieperiode begint op de dag van de onvoorwaardelijke aanvaarding van het werk door de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgever zal de contractant op eigen risico en voor eigen rekening gebrekkige zaken onmiddellijk vervangen door gebrekkige zaken. De opdrachtgever heeft steeds het recht om gebreken op kosten van de aannemer te herstellen, ook zonder een uitstelperiode in te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn aanspraken op garantie.

c. Indien het creëren van testgebieden (garantievelden) is overeengekomen (ÖNORM DIN 55928 deel 7, EN ISO 12944 - 7,8), geldt het volgende:

De garantievelden moeten duidelijk gelabeld zijn, zodat ze op elk moment gemakkelijk te vinden zijn. Van de totstandkoming wordt een schriftelijke vastlegging vastgelegd, die in onderling overleg door de betrokken bedrijven wordt opgesteld en ondertekend, of erkend indien de aannemer ondanks tijdig geïnformeerd niet aanwezig is. De huidige staat van het garantieveld is het enige bewijs van de gegarandeerde eigenschappen van het materiaal.

Mochten er tijdens de overeengekomen garantieperiode gebreken optreden in de onderling overeengekomen garantievelden en in de rest van de coating, dan zijn de kosten voor het herstellen van de gebreken, dat wil zeggen in het bijzonder het benodigde materiaal en arbeid, voor rekening van de materiaalleverancier. Indien er binnen de garantieperiode over het gehele oppervlak gebreken optreden zonder dat de garantievelden gebreken vertonen, komen de kosten van het herstellen van de gebreken volledig voor rekening van de opdrachtgever.

d. De aannemer garandeert vrijwaring van gebreken gedurende de garantieperiode. Indien verbetering gewenst en uitgevoerd wordt, begint de garantieperiode voor alle gerepareerde gebieden opnieuw. Als er een respijtperiode moet worden ingesteld, wordt een respijtperiode van 14 dagen passend geacht. Daarnaast zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

e. Indien het orderbedrag hoger is dan € 15.000,00, - (inclusief BTW), heeft de opdrachtgever recht op een aansprakelijkheidsvoorbehoud van 5% van het ordertotaal tot het einde van de garantieperiode (punt 8 b) ter dekking van de garantie- en schadeclaims. Van de aansprakelijkheidsvoorbehoud kan worden afgezien van de levering van een in het Duits geschreven aansprakelijkheidsbrief over de hoogte van de overeengekomen aansprakelijkheidsvoorbehoud met een looptijd tot het verstrijken van de garantietermijn. Met de garantie die in de aansprakelijkheidsverklaring wordt vermeld, moet de bank (Sparkasse) zich ertoe verbinden het daarin vermelde bedrag binnen 3 dagen na ontvangst van het verzoek van de klant over te maken, zonder enig bezwaar uit de onderliggende juridische relatie. De klant aanvaardt echter alleen aansprakelijkheidsbrieven die in euro (EUR) zijn uitgegeven door banken in de EER, waarin wordt gespecificeerd dat Oostenrijks recht moet worden toegepast in het geval van juridische geschillen die voortvloeien uit de aansprakelijkheidsverklaring. Zelfs dergelijke aansprakelijkheidsbrieven kunnen zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.

f. In geval van vertraging in levering of uitvoering, moet de garantie dienovereenkomstig worden verlengd.

G. Het verbruik per vierkante meter voor de in de aanvraag of bestelling gespecificeerde coatingopbouw en de gespecificeerde laagdikte per kwaliteit dienen door de aannemer te worden bevestigd. Indien het verbruik aantoonbaar wordt overschreden (minimaal 5 procent), is opdrachtnemer verplicht het ontbrekende bedrag kosteloos en direct ter beschikking te stellen. Daarnaast dient hij de opdrachtgever te vrijwaren voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het om deze reden in gebreke blijven.

9. Compensatie en productaansprakelijkheid

een. De opdrachtgever heeft in ieder geval recht op onverminderde aanspraken op schadevergoeding en regres. Uitsluitingen van aansprakelijkheid of de verplichting tot het opleggen van uitsluitingen van aansprakelijkheid aan klanten zijn niet overeengekomen.

b. Indien de geleverde zaken of het gebruikte materiaal gebreken vertonen in de zin van de productaansprakelijkheidsregeling en aanspraken worden gemaakt op opdrachtgever, zal opdrachtnemer hem schadeloos stellen en vrijwaren.

c. De aannemer is verplicht om de opdrachtgever volledige maar begrijpelijke gebruiksinstructies te geven, alle benodigde documenten op te slaan, het product nauwlettend te volgen en, indien nodig, op eigen kosten defecte goederen terug te roepen, de fabricagedocumenten onmiddellijk op te volgen en alle denkbare hulp te bieden. binnen 14 dagen de producent of importeur noemen.

10. Eigendomsrechten

een. De overeengekomen prijs dekt de verwerving van de wettelijke eigendomsrechten, in het bijzonder octrooien, en de verwerving daarvan is noodzakelijk voor de klant om het geleverde artikel vrijelijk te gebruiken en door te verkopen.

b. Als licenties nodig zijn, moet de aannemer deze aanschaffen. De opdrachtgever mag bij de uitvoering van de opdracht kosteloos gebruik maken van de uitvindingen van de aannemer.

c. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor elke inbreuk op eigendomsrechten van derden in verband met de bestelde levering of dienst.

11. Annuleringsvoorwaarden

een. Totdat de goederen door opdrachtnemer zijn verzonden, is opdrachtgever gerechtigd een opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat hieraan enige aanspraken jegens opdrachtgever kunnen worden ontleend.

b. Uiterlijk drie dagen vóór de geplande verzending en aankomst op de geplande plaats van gebruik van de goederen moet de klant op controleerbare wijze op de hoogte worden gebracht van de geplande verzenddatum.

12. Prijs en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

een. Alle prijzen zijn vaste prijzen. De omzetbelasting moet altijd apart worden vermeld in overeenstemming met alle formele vereisten van § 11 UStG 1972 in de huidige versie. De prijzen gelden conform punt 4 vrije plaats van installatie of gebruik (Incoterms 1990).

b. Alle betalingen dienen netto te geschieden binnen een inspectieperiode van 30 dagen plus een betalingstermijn van 60 dagen na ontvangst van de factuur of het document dat anderszins de betalingstermijn activeert. Behoudens punt 3 c) beginnen deze betalingstermijnen op de dag van de risico-overdracht (punt 7) onder de verdere voorwaarde dat de klant een factuur ontvangt die aan zijn voorwaarden voldoet. Indien de klant de factuur conform de voorwaarden ontvangt nadat het risico is verstreken, gaan de betalingstermijnen pas in nadat de factuur is ontvangen. Onvoorwaardelijke facturen zetten de betalingstermijnen niet in gang.

c. De betaling van facturen voor het verwerken van producten geschiedt alleen op tijd, mits de betalingen van de mede-bouwer zijn ontvangen. Een betalingsachterstand door de medebouwer geeft de opdrachtgever het recht om de betalingstermijnen in dezelfde mate te verlengen.

d. In geval van faillissement of vereffening van de medecliënt vindt uitbetaling slechts plaats ten belope van het betreffende faillissements- of schikkingsquotum.

e. De klant verricht uitsluitend betalingen via overschrijving.

13. Boekhouding

een. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen vanaf de risico-overdracht (punt 7) in

3 exemplaren te sturen naar de opdrachtgever onder vermelding van het ordernummer van de opdrachtgever en de bankrekening van de aannemer.

14. Overdracht van contract - cessie

een. De opdracht mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk ter uitvoering worden doorgegeven aan andere ondernemers. Bij koopovereenkomsten kan de ondernemer gebruik maken van een leverancier.

b. De aannemer kan zijn vorderingen op de opdrachtgever niet effectief cederen.

15. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

een. De plaats van uitvoering voor betalingen op basis van dit contract is de maatschappelijke zetel van de klant.

b. In het geval van juridische geschillen die voortvloeien uit het contract, is het Oostenrijkse materiële recht van toepassing.

c. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met de overeenkomst is de zetel van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft echter het recht om, naar eigen goeddunken, gerechtelijke stappen te ondernemen op grond van het contract bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de relevante wettelijke en lokale wetgeving van het land waarin de aannemer zijn bedrijf of verblijfplaats heeft.

d. In geval van betwisting heeft de contractant niet het recht om zijn contractuele dienstverlening in te houden of zelfs stop te zetten.

16. algemeen

een. Het bestelnummer van de klant moet altijd duidelijk worden vermeld op alle papieren die voor de klant bestemd zijn, zoals facturen, creditnota's, laadbonnen, vrachtbrieven, verzend- en afleveringsbonnen, secties van begeleidende adressen, enz. In de correspondentie moet naast het ordernummer ook de letterreferentie van de transactiecorrespondentie worden herhaald.

b. De aannemer moet in alle correspondentie de Duitse taal gebruiken, vooral met de productbeschrijving.