IMPRESSUM

NADICARE Solutions GmbH
A-1030 Wenen, Strohgasse 11/28
E-mail: office@nadicare.at
Tel: + 43 1 710 2007-0
Fax: +43 1 710-2007

KvK-nummer: FN 465203 y / UID-ATU 72279189 / EORI-nummer ATEOS1000086986

Concept en schermontwerp: NADICARE Solutions GmbH

Copyright: NADICARE Solutions GmbH

© NADICARE 2020

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op de teksten, afbeeldingen en video's op deze website exclusief eigendom van NADICARE Solutions GmbH A-1030 Wenen. De rechten op de foto's berusten bij NADICARE GmbH of Fotolia LLC, 41 East 11th Street, 11th Floor, New York, NY 10003, VS of de auteurs die zijn geregistreerd bij Fotolia.

Elke vermenigvuldiging of gebruik van teksten, afbeeldingen, video's en foto's van deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NADICARE GmbH is verboden, tenzij anders vermeld in de gebruiksvoorwaarden die op deze website zijn gepubliceerd. Volgens deze voorwaarden is het in het bijzonder toegestaan ​​om gratis inhoud te verspreiden die wordt gepubliceerd onder "Persberichten", "Nieuws", "Blog" of vergelijkbare categorieën, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Voorwaarden

Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Website-inhoud, gebruiksrecht

Op deze website biedt NADICARE informatie, documenten en video's (hierna ook afgekort "content" genoemd) om te bekijken en / of te downloaden. NADICARE verleent de gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de inhoud van de NADICARE-website te gebruiken voor zover deze overeenkomt met het doel waarvoor deze beschikbaar is gesteld en beschikbaar is gesteld door NADICARE.

2. Intellectuele eigendom, auteursrecht

2.1 De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

2.2 Tenzij anders vermeld, behoort het auteursrecht uitsluitend toe aan NADICARE. Als alternatief kan het auteursrecht op afbeeldingen ook berusten bij Fotolia en / of de auteurs die bij Fotolia zijn geregistreerd. Op verzoek zal NADICARE informatie verstrekken over de respectievelijke auteur van een afbeelding als het verzoek gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang.

2.3 Inhoud die wordt gepubliceerd onder "Persberichten", "Nieuws", "Blog" of vergelijkbare categorieën, mag gratis worden verspreid, mits de bron wordt vermeld. NADICARE kan deze toestemming met ingang van de toekomst beperken of intrekken. Misleidende citaten uit goedgekeurde inhoud zijn in ieder geval niet toegestaan.

2.4 Documenten, grafieken en afbeeldingen die zijn vrijgegeven om te downloaden, mogen alleen gratis worden gebruikt of verspreid in ongewijzigde vorm en alleen voor het doel waarvoor ze zijn vrijgegeven. Elke wijziging, verkorting, vervreemding of imitatie van de op deze website genoemde of gebruikte merken, bedrijfsnamen, productnamen en / of de bijbehorende grafische ontwerpen is niet toegestaan.

Elk gebruik tegen betaling van documenten, grafische afbeeldingen en afbeeldingen die zijn vrijgegeven om te downloaden (bijvoorbeeld door verkoop of verhuur) is in strijd met het beoogde doel. Het gebruik van inhoud op een medium (bijvoorbeeld in een krant of tijdschrift) wordt niet als betaald gebruik beschouwd, ook al wordt het medium zelf alleen tegen betaling verspreid.

2.5 Afgezien van de gebruiksrechten die hierboven of via een afzonderlijk contract zijn verleend, worden aan de gebruiker geen verdere rechten verleend (in het bijzonder op bedrijfsnamen, octrooien, gebruiksmodellen, merken en / of andere industriële eigendomsrechten); NADICARE is evenmin verplicht dergelijke rechten te verlenen.

2.6 NADICARE is gerechtigd bijdragen van gebruikers op deze website kosteloos voor eigen zakelijke doeleinden te gebruiken.

3. Gebruiksbeperkingen

3.1 De gebruiker mag de NADICARE-website niet misbruiken; in het bijzonder mag hij dat niet doen

- schade toebrengen aan andere mensen, met name minderjarigen, of hun persoonlijke rechten schenden,

- de moraal schenden met zijn gebruiksgedrag,

- commerciële eigendomsrechten, auteursrechten of andere eigendomsrechten van derden schenden,

- malware gebruiken of verzenden,

- Ongeautoriseerde hyperlinks instellen of inhoud invoeren, opslaan of verzenden, vooral als de hyperlinks of inhoud in strijd zijn met contracten of de toepasselijke wetgeving of

- Verspreid advertenties of spam-e-mails.

3.2 NADICARE kan de toegang tot deze website voor elke gebruiker op elk moment naar eigen goeddunken blokkeren, in het bijzonder in geval van oneigenlijk gebruik of schendingen van nr. 2 van deze gebruiksvoorwaarden.

3.3 NADICARE heeft het recht om de werking van deze website te allen tijde geheel of gedeeltelijk te beëindigen. NADICARE is niet verantwoordelijk voor de ononderbroken beschikbaarheid van deze website.

4. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NADICARE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, en NADICARE neemt deze websites en hun inhoud ook niet over als zichzelf, aangezien NADICARE geen controle heeft over de gelinkte informatie en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daar wordt verstrekt. Het gebruik ervan is op eigen risico van de gebruiker.

5. Registratie, wachtwoord

5.1 Het interne gedeelte van deze website ("intranet") is alleen toegankelijk voor geregistreerde NADICARE-partners. Vereisten, omvang en beëindiging van de registratie en het gebruik van het intranet zijn gebaseerd op afzonderlijke contracten tussen NADICARE en de NADICARE-partners; Buiten deze contracten is er geen recht op toegang tot het intranet. In het bijzonder kan NADICARE de toegang tot het intranet beperken of blokkeren als een NADICARE-partner zijn contractuele verplichtingen jegens NADICARE schendt of de inhoud van het intranet misbruikt voor doeleinden die buiten het contract vallen.

5.2 Elke NADICARE-partner kan op elk moment schriftelijk verzoeken om verwijdering van zijn toegang tot het intranet, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met de verwerking van lopende contractuele relaties. In dit geval zal NADICARE alle gebruikersgegevens en alle andere opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn.

6. NADICARE's aansprakelijkheid

6.1 De inhoud van deze website wordt door NADICARE naar beste weten en overtuiging samengesteld en onderhouden. Elke aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken in de inhoud, in het bijzonder voor de juistheid, foutvrijheid, vrijwaring van eigendomsrechten en auteursrechten van derden, volledigheid en / of bruikbaarheid - behalve in geval van opzet of bedrog - is uitgesloten. Aanspraken van dwingend recht en contractuele claims van de NADICARE-partners met betrekking tot de inhoud van het intranet blijven onaangetast.

6.2 Hoewel NADICARE er alles aan doet om deze website virusvrij te houden, is NADICARE er niet verantwoordelijk voor dat deze website vrij is van virussen en andere malware. De gebruiker wordt sterk aangeraden om geschikte beveiligingsapparatuur en virusscanners te installeren alvorens de inhoud van deze website te downloaden.

7. Privacy Policy

NADICARE neemt bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens van de gebruiker van deze website de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en de NADICARE-gegevensbeschermingsverklaring in acht.

8. Algemene bepalingen

8.1 Afwijking van deze voorwaarden tussen NADICARE en een gebruiker dient schriftelijk te geschieden.

8.2 Als een gebruiker deze website bezoekt vanaf een locatie buiten Oostenrijk, is hij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de relevante nationale wetgeving. Toegang tot inhoud op deze website uit landen waar deze toegang illegaal is, is niet toegestaan.

8.3 Uitsluitend Oostenrijks recht is van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.


[Gzd_complaints]